Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.
Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

  • Openbare ruimte
  • Riolen
  • Onderwijshuisvesting
  • Sport
  • Gemeentelijk vastgoed

In de financiële begroting, paragraaf investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen.  
In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Dit wordt verder in de paragraaf nader toegelicht.

Categorie

Beleidskaders

Gewenst kwaliteits-niveau

Beheer- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen

Financiële consequenties conform plannen [2022]

Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?

Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/reserves voor AOH?

 Grijs:
 Wegen
 Kunstwerken
 VRI
 Verlichting

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Openbare Verlichting Beleidsplan 2018-2027

Financiële verordening 2019

C

Meerjaren InvesteringsPlan
(4 jaar)
Beheerplan Wegen (5 jaar)
Beheerplan Openbare verlichting (5 jaar)
Beheerplan Verkeersregel-installaties (5 jaar)
Beheerplan Verkeersvoorzieningen (5 jaar)
Beheerplan Civiele Kunstwerken (5 jaar)

Vervangingen:
Wegen € 9,6 mln.
Kunstwerken € 4,1 mln.
VRI+OV € 2,4 mln.

Wegen € 20,4 mln.

Kunstwerken € 2,1 mln.

OV/VRI's € 5,8 mln.

Wegen: Nee

Kunstwerken: Nee

VRI’s: Nee

OV: Nee

 Riolering

VGRP 2020-2025

Financiële verordening 2019

n.v.t.

Meerjaren InvesteringsPlan (4 jaar)

Beheerplan Riolering (6 jaar)

Vervangingen totaal € 10,2 mln.

 € 1,2 mln.

Nee

 Water

Groen- en Waterplan Zaanstad 2018

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Financiële verordening 2019

nvt

Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar)
Beheerplan Watergangen (5 jaar)

Vervanging € 1,2 mln.

Watergangen (duikers) € 0,1 mln.

Nee

 Groen (excl.  
 sport-
 faciliteiten)

Groen- en Waterplan Zaanstad 2018

Bomenbeleidsplan
Maaibeleidsplan
Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Speelruimtebeleidsplan

Financiële verordening 2019

C

Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar)

Beheerplan Bomen (5 jaar)

Beheerplan Jagersveld (5 jaar)

Beheerplan Speelvoorzieningen (5 jaar)

Beheerplan Begraafplaatsen (5 jaar)

Vervanging Groen en speelplaatsen € 7,2 mln.

Groen en speelplaatsen € 7,4 mln.

Nee

 Sport
 Gebouwen

Kunstgrasvelden

subsidieregeling Meedoen in sport

1

Meerjaren InvesteringsPlan
(10 jaar)

10 jaar

€ 2,0 mln.


€ 7,5 mln.

nee*

nvt

Gebouwen
(incl. onderwijs)

Nota 'Aanpak gemeentelijk vastgoed' (december 2008)

Nota 'De gemeentelijke vastgoedportefeuille' (najaar 2012).

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Zaanstad 2015

Financiële verordening 2019

NEN 2767

Categorie 3-5

1

Meerjaren onderhoudsplan,
(10 jaar)

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs

€ 2,6 mln.

€ 21,1 mln.

Nee

nvt

* Uit onderzoek naar de staat van het onderhoud op de sportparken blijken achterstanden. Het wegwerken van deze achterstanden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de gebruikers/beheerders van de sportparken.

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29