Bijlagen jaarrekening

Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserves

boekwaarde
01-01-2022

Toevoeging

Onttrekking

boekwaarde
31-12-2022

01 - Onderwijs, jeugd en zorg

 Jeugd Transformatieplan

377

170

-377

170

 Laaggeletterdheid

237

350

-237

350

 Plan Blokhuis

1.003

-

-105

898

 Vrouwenopvang

300

951

-

1.251

Totaal 01 - Onderwijs, jeugd en zorg

1.917

1.471

-719

2.669

02 - Werk, inkomen en economie

 Actieplan Perspectief op Werk

1.376

-

-1.376

-

 Arbeidsmarkt regio

-

4.866

-852

4.014

 City Deal

81

25

-41

65

 Crisisdienstverlening arbeidsmarkt regio

-

1.131

-1.131

-

 Duurzaamheidsfonds

50

859

-25

884

 Herijking Werkom

-

1.039

-

1.039

Inflatiefonds

-

1.000

-

1.000

MDT Young Leaders

-

190

-

190

 Nieuwe instroom

2.024

-

-1.268

756

 Ondertussengroep vluchtelingen

247

356

-143

460

 RegioDeal

6.859

-

-895

5.964

 Regionaal werkbedrijf

337

-

-337

-

 Risicobuffer BUIG

749

-

-749

-

 Versterking Arbeidsmarkt regio's

462

-

-462

-

 Werkgelegenheidsprojecten

49

-

-

49

Totaal 02 - Werk, inkomen en economie

12.234

9.466

-7.279

14.421

03 - Maatschappelijke ontwikkeling

 Nationaal Actieplan Sport & Bewegen

33

-

-20

13

 Sport a fonds perdu

2.188

-

-345

1.843

 Wijkactieplan Poelenburg

189

-

-

189

 Zaanse Schans

214

72

-

286

Totaal 03 - Maatschappelijke ontwikkeling

2.624

72

-365

2.331

04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikke

 Bodembeheer

9.792

-

-620

9.172

 Cofinanciering Hembrugterrein

129

-

-79

50

 De Hemmes

-

368

-

368

Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF)

406

-

-85

321

 Gebiedsoverstijgende besteding

-

-

-

-

 Infrastructurele werken

423

600

-610

413

 Invoering Omgevingswet

44

611

-61

594

 MAAK.Zaanstad

153

-

-153

-

Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)

164

-

-164

-

 Uitkoop Hoogspanning

-

376

-

376

Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk

-

425

-

425

Wettelijke taken woonwagens

560

-

-

560

 Zijkanaal D kadevoorzieningen

196

-

-51

145

Totaal 04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikke

11.867

2.380

-1.823

12.424

05 - Beheer openbare ruimte

 Bediening noodbrug

-

208

-

208

 Openbare Ruimte

11

-

-11

-

Totaal 05 - Beheer openbare ruimte

11

208

-11

208

07 - Bestuur en financiën

 Afschrijvingslasten

14.764

2.990

-393

17.361

 Amendement extra wethouder

119

-

-119

-

 Budgetoverhevelingen

133

2.855

-133

2.855

 Corona ontvangsten

7.496

-

-2.247

5.249

 Egalisatie begroting

-

11.570

-

11.570

 Investeringsfonds

58.703

17.632

-7.179

69.156

 Samenwerkingsagenda MRA - Zaanstreek Waterland

327

-

-90

237

 Transformatiefonds

42.853

7.508

-3.055

47.306

 Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering

1.648

6.849

-1.648

6.849

 Wachtgelden bestuur

873

216

-873

216

Afronding

2

-

-2

-

Totaal 07 - Bestuur en financiën

126.918

49.620

-15.739

160.799

Totaal bestemmingreserves

155.571

63.217

-25.936

192.852

Verloopoverzicht individuele bestemmingsreserves:

Naam:

Jeugd transformatieplan

Doel:

Vanuit het Rijk heeft de regio Zaanstreek-Waterland in de jaren 2018 tot en met 2020 middelen ontvangen voor de uitvoering van het regionale transformatieplan. Voor een aantal bovenregionale projecten werkt de regio Zaanstreek Waterland samen met regio Amsterdam Amstelland.

Een groot deel van de plannen is uitgevoerd. Echter door corona en het niet kunnen vinden van geschikt personeel (Sociaal psychiatrisch verpleegkundige) is een deel niet uitgevoerd. Dat zal in 2022 plaatsvinden.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB Narap 2019 december 2019

Voeding:

Via de Narap 2019

Looptijd:

van

2019

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

600

237

-

837

2021

837

-

-460

377

2022

377

170

-377

170

Naam:

Laaggeletterdheid

Doel:

Het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen beschikbaar zijn gekomen. Bij de uitvoering van het plan is vertraging opgelopen de regionale middelen welke niet zijn besteed in 2022 zijn toegevoegd voor 2023.  

Raadsbesluit instelling reserve:

2021/7932 Jaarrekening 2020

Voeding:

Rekeningresultaat 2020

Looptijd:

Van

31-12-2020

Tot

 Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

237

-

237

2022

237

350

-237

350

Naam:

Plan Blokhuis

Doel:

Het Plan Blokhuis wordt gefinancierd vanuit de Blokhuismiddelen in 2021. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. De
uitvoering neemt meer tijd in beslag.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2021/25956 Najaarsrapportage 2021

Voeding:

Decembercirculaire 2020

Looptijd:

Van

2021

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

1.003

-

1.003

2022

1.003

-

-105

898

Naam:

Vrouwenopvang

Doel:

De reserve heeft als doel om vrouwen in nood hulpverlening aan te kunnen bieden. Zij zullen ondersteuning krijgen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, op deze manier krijgen hun een kans op een nieuwe start.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/26817 d.d. 17 december 2020

Voeding:

Storting gedaan van € 0,3 mln. op basis van het bedrag dat is overgebleven in 2020 voor de vrouwenopvang.

Looptijd:

Van

2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

328

-

328

2021

328

300

-328

300

2022

300

951

-

1.251

Naam:

Actieplan Perspectief op Werk

Doel:

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministerie van OCW en SZW hebben in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven de huidige kansen op de arbeidsmarkt optimaal te willen benutten. Met deze intentieverklaring willen de partijen samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Arbeidsmarktregio’s zijn opgeroepen tot een regionaal actieplan en hiermee een doe-agenda voor de korte termijn op te stellen. In de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland (hierna: onze regio) geven we hier graag gehoor aan.
De gemeente Zaanstad voert voor onze regio de administratie.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020

Voeding:

Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het Actieplan Perspectief op Werk

Looptijd:

Van

2020

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

2.000

-131

1.869

2021

1.869

-

-493

1.376

2022

1.376

-

-1.376

-

Naam:

Arbeidsmarkt regio

Doel:

De arbeidsmarkt regio heeft van het Rijk geld gekregen voor de uitvoering van zijn taken. De gemeente Zaanstad beheert deze gelden omdat Zaanstad centrumgemeente is.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

Algemene uitkering Arbeidsmarkt regio gelden

Looptijd:

Van

2022

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

4.866

-852

4.014

Naam:

City Deal

Doel:

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de City Deal.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020

Voeding:

Rijksbijdragen City Deal

Looptijd:

Van

2020

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

225

-113

112

2021

112

-

-31

81

2022

81

25

-41

65

Naam:

Crisisdienstverlening arbeidsmarkt regio

Doel:

De arbeidsmarktregio heeft van het Rijk geld gekregen voor crisisdienstverlening n.a.v. de coronacrisis. De gemeente Zaanstad beheert deze gelden omdat Zaanstad centrumgemeente is.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/10273 Bestuursrapportage 2022

Voeding:

Algemene uitkering (€ 1,1 mln.)

Looptijd:

Van

2022

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

1.131

-1.131

-

Naam:

Duurzaamheidsfonds

Doel:

Het stimuleren van initiatieven voor duurzame ontwikkelingen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010 / 6723 en RB 2014 / 164804

Voeding:

Incidentele milieubaten en goodwill HVC

Looptijd:

van

2010

tot

2024

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

950

-875

75

2021

75

-25

50

2022

50

859

-25

884

Naam:

Herijking Werkom

Doel:

Het voordeel op het participatiebudget in 2022 wordt gereserveerd om de kosten van herijking Werkom te kunnen betalen vanaf 2023.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

Eénmalige storting in 2022 (€ 1,0 mln.)

Looptijd:

van

2022

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

1.039

-

1.039

Naam:

Inflatiefonds

Doel:

Dekking kosten financiële steun aan burgers, instellingen en bedrijven die te lijden hebben van de hoge inflatie.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

Eénmalige storting ten laste van algemene middelen in 2022 (€ 1,0 mln.)

Looptijd:

van

2022

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

1.000

-

1.000

Naam:

MDT Young Leaders

Doel:

Er wordt een vervolg geven aan het programma om jongeren persoonlijk en maatschappelijk te activeren (Young Leaders). Hiervoor is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie aangevraagd. Het ministerie vraagt hiervoor een cofinanciering van de gemeente Zaanstad. De uitvoering van Young Leaders vindt plaats in de periode 2023-2025

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

Eénmalige storting in 2022 (€ 0,19 mln.)

Looptijd:

van

2022

tot

2025

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

190

-

190

Naam:

Nieuwe instroom

Doel:

Dekking van de kosten van het activeren van het zittend bestand in de bijstand.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/26817 Najaarsrapportage 2020

Voeding:

ESF-subsidie 2014-2020, voordelig saldo BUIG

Looptijd:

Van

2020

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

810

-

810

2021

810

1.619

-405

2.024

2022

2.024

-

-1.268

756

Naam:

Ondertussengroep vluchtelingen

Doel:

Ten behoeve van het realiseren van de visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad.
Concrete uitwerking van de visie is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Vluchtelingen 2019 dat ter info aan de Raad is voorgelegd (2018/36052).

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2016/248765 en Najaarsrapportage 2021/25956

Voeding:

Eenmalig

Looptijd:

Van

2021

Tot

 2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

247

-

247

2022

247

356

-143

460

Naam:

Regiodeal

Doel:

Bij de meicirculaire 2020 gemeentefonds is vanaf 2021 een extra bijdrage ontvangen voor versterking arbeidsmarktregio’s. Hiertoe moet een plan worden ontwikkeld. Het geld wordt tot die tijd in een bestemmingsreserve gestort.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB jaarrekening 2019 d.d. 28 mei 2020

Voeding:

Rijksbijdrage via decembercirculaire 2019

Looptijd:

Van

2020

Tot

2025

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

2.870

-

2.870

2021

2.870

4.150

-161

6.859

2022

6.859

-

-895

5.964

Naam:

Regionaal werkbedrijf

Doel:

Voor nader te bepalen bestedingen met betrekking tot Regionaal Werkbedrijf.

Raadsbesluit instelling reserve:

Narap 2015 RB 2015/253747 d.d. 17 december 2015

Voeding:

Eénmalige dotatie in 2015 (€ 0,58 mln.), in 2017 (€ 0,25 mln., Narap raadsbesluit 2017/49775) en 2018 (€ 0,25 mln. Burap raadsbesluit 2018/18821).

Looptijd:

van

2015

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

394

-

-55

339

2021

339

-

-2

337

2022

337

-

-337

-

Naam:

Risicobuffer BUIG

Doel:

Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 0,75 mln.) in 2021 en 2022.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017

Voeding:

Dotatie € 4,50 mln. in 2017 vanuit het rekeningsaldo 2016, dotatie € 0,76 mln. in 2018 (RB 2018/18821 d.d. 19 juli 2018 en € 0,87 mln. 2020 RB 2019/11788 d.d. 11 juli 2019).

Looptijd:

van

2017

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

780

869

-

1.649

2021

1.649

-

-900

749

2022

749

-

-749

-

Naam:

Versterken Arbeidsmarkt regio’s

Doel:

Reserveren regionale middelen voor versterking arbeidsmarktregio’s (Zaanstad is centrumgemeente).

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/26817 Najaarsrapportage 2020

Voeding:

Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de versterking van de arbeidsmarktregio’s.

Looptijd:

Van

2020

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

77

-

77

2021

77

385

-

462

2022

462

-

-462

-

Naam:

Werkgelegenheidsprojecten

Doel:

Met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar onderstaande vijf categorieën:

 • Instroom beperkende maatregelen;
 • Intensivering handhaving (voorkoming misbruik);
 • Aanbodversterking van de mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en onvoldoende aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt;
 • Maatregelen die leiden tot meer werk voor mensen in de bijstand;
 • Maatregelen die leiden tot het beter matchen van werkzoekenden met vacatures & werk.

Raadsbesluit instelling reserve:

Jaarrekening 2012 RB 2012/102869 d.d. 6 juni 2013

Voeding:

Eénmalige dotatie van € 1 mln. (bestemming rekeningresultaat 2012)

Looptijd:

Van

2013

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

272

-

-173

99

2021

99

-

-50

49

2022

49

-

-

49

Naam:

Nationaal actieplan sport en bewegen

Doel:

De reserve Nationaal actieplan Sport & Bewegen is ingesteld met als doel:

 • Het terugdringen van de beweegarmoede bij vooral de te weinig actieve burgers en hiermee het verminderen van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
 • Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie en het realiseren van een meer beweeg vriendelijke omgeving.

Raadsbesluit instelling reserve:

2011

Voeding:

Eenmalige middelen beschikbaar gesteld uit de rijksbijdrage en cofinanciering sport.

Looptijd:

van

2011

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

73

-

-20

53

2021

53

-

-20

33

2022

33

-

-20

13

Naam:

Sport a fonds perdu

Doel:

Voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betreft hierbij onder meer:

 • Kapitaallasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden en vervangingsinvesteringen nieuwe kunstgrasvelden;
 • Subsidieregeling kleedkamer accommodaties (afgerond in 2014);
 • Reservering levensverlengend onderhoud van De Slag

Bijdragen meerjarige investeringsprojecten (MIP) en kosten, die volgens regelgeving niet als investering geactiveerd kunnen worden.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2006 begroting 2007

Voeding:

Eenmalige middelen beschikbaar gesteld bij het collegeprogramma 2006-2010 (€ 8,68 mln.)

Looptijd:

van

2007

tot

2026

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

2.924

-

-345

2.579

2021

2.579

-

-391

2.188

2022

2.188

-

-345

1.843

Naam:

Wijkactieplan Poelenburg

Doel:

Het uitvoeren van projecten in het kader van het wijkactieplan Poelenburg. Het kunnen projecten betreffen in het kader van veiligheid, leren en opgroeien en integratie en sociale samenhang.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010/86510 d.d. 1 juli 2010

Voeding:

Reserve is ontstaan uit door het rijk in 2008 -2010 voor Poelenburg beschikbaar gestelde gelden (Vogelaargelden). Bij het rapport Poelenburg vijf jaar onderweg in 2013 zijn resterende middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Looptijd:

van

2010

tot

2025

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

414

-

-120

294

2021

294

-

-105

189

2022

189

-

-

189

Naam:

Zaanse Schans

Doel:

Voor de uitvoeringskosten Zaanse Schans 2023 en 2024 zijn geen programmakosten opgenomen. De kosten 2023 en mogelijk nog 2024 worden uit deze reserve gedekt. Het gaat hierbij voornamelijk om onderzoeks- en programmamanagementkosten inzake de ontwikkeling van de Zaanse Schans.

Raadsbesluit instelling reserve:

2021/7879

Voeding:

Eenmalig

Looptijd:

Van

2021

Tot

 2024

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

225

-11

214

2022

214

72

-

286

Naam:

Bodembeheer

Doel:

De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode. Daarnaast spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieu belaste woningen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB  2014/ 177767 d.d. 25 november 2019

Voeding:

In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden. Voor de uitvoering van Zaans bodemprogramma 2016-2020 is gedurende de programmaperiode jaarlijks € 1,86 miljoen gedoteerd. Daar bovenop zijn in 2016 een bedrag van € 5,3 miljoen (specifiek bedoeld voor de aanpak van Diffuus lood) en in 2019 een bedrag van € 4,85 miljoen (specifiek bedoeld voor de sanering van Kan Palen e.o. en de aanpak van het Diffuus lood) gedoteerd. In 2021 is een uitkering van €0,86 miljoen gedoteerd voor de aanpak van bodemprojecten in 2021.

Looptijd:

van

2014

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

15.017

4.251

-7.197

12.071

2021

12.017

863

-3.142

9.792

2022

9.792

-

-620

9.172

Naam:

Cofinanciering Hembrugterrein

Doel:

Ten behoeve van monumentenbehoud op het Hembrugterrein.

Raadsbesluit instelling reserve:

2011/160555

Voeding:

De reserve is opgebouwd uit € 0,55 mln. (Concern) en € 0,15 mln. Aanzet en € 0,3 mln. Investeringsfonds.

Looptijd:

Van

2010

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

129

-

-

129

2021

129

-

-

129

2022

129

-

-79

50

Naam:

De Hemmes

Doel:

Met deze ontvangen gelden vanuit de aanvraag Erfgoed Deal en de door de raad zelf beschikbaar gestelde gelden wordt het mogelijk om het project ‘Molenaarserf Hemmes’ te realiseren, waarbij een deel van deze middelen bestemd is voor de bouw van molen De Zaadzaaijer op de Hemmes. Een groot deel van deze kosten zijn reeds gemaakt in 2022 en het overige deel wordt via deze reserve meegenomen naar 2023.

Raadsbesluit instelling reserve:


2022/22778 (origineel 2022/20456)

Voeding:

Ontvangen decentralisatie uitkering Erfgoed Deal en beschikbaar gestelde budgetten hiervoor door de raad, waarvan het onbestede deel nu wordt meegenomen via deze reserve.

Looptijd:

Van

2022

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

368

-

368

Naam:

Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF)

Doel:

De reserve is bedoeld om verbetering aan te brengen van de funderingen van particuliere woningen In Zaanstad.
In het kader van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) draagt funderingen € 1,5 mln. bij. Dit wordt deels gedekt uit deze reserve en deels uit de reguliere middelen Funderingen. Het programma VHF loopt t/m 2032.

Bij overschotten wordt de reserve verder gevuld tot max. € 1,5 mln. De verwachting is dat het programma in 2032 zal zijn afgerond.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2011 Begroting 2012-2015

Voeding:

Begroting 2012

Looptijd:

van

2012

tot

2032

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

552

-

-

552

2021

552

-

-145

406

2022

406

-

-85

321

Naam:

Gebiedsoverstijgende besteding

Doel:

Doel is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgens een eenduidige systematiek gaan bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende kosten die de hele stad of belangrijke delen daarvan dienen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2020/23226

Voeding:

Investeringsfonds/ MIP/ Transformatiefonds

Looptijd:

Van

2020

Tot

 Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

128

-128

-

2022

-

-

-

-

Naam:

Infrastructurele werken

Doel:

Bekostigen van infrastructurele werken van civieltechnische aard, met een openbaar nut, welke niet rechtstreeks ten laste van één plan gerekend kunnen worden.

Raadsbesluit instelling reserve:

Onbekend

Voeding:

Uit getekende exploitatieovereenkomsten en grondexploitaties

Looptijd:

Van

1 januari 2005

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

338

389

-437

290

2021

290

605

-472

423

2022

423

600

-610

413

Naam:

Invoering omgevingswet

Doel:

Dekking van kosten die samenhangen met de invoering omgevingswet.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/18891

Voeding:

Uit rekeningresultaat 2016 (€ 1,7 mln.) en algemene uitkering 2022 (september circulaire).

Looptijd:

van

2017

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

735

-487

248

2021

248

-203

44

2022

44

611

-61

594

Naam:

Maak Zaanstad

Doel:

Gereserveerde middelen voor gedeeltelijk in uitvoering genomen plannen beschikbaar houden.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB december 2017 Narap 2017

Voeding:

Besluit Narap 2017 om € 0,3 mln. in deze bestemmingsreserve te storten.

Looptijd:

van

2017

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

261

204

-261

204

2021

204

150

-201

153

2022

153

-

-153

-

Naam:

Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)

Doel:

Ter dekking van apparaatskosten van projecten in voorbereiding indien de kosten meer bedragen dan het reguliere budget ad € 0,7 miljoen dat in de begroting is opgenomen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2005 begroting 2006

Voeding:

Uit de voormalige reserve PMZ

Looptijd:

van

2006

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

356

-

-335

21

2021

21

142

-

164

2022

164

-

-164

-

Naam:

Uitkoop Hoogspanning

Doel:

Nadat de gronden waar de woningen stonden een andere bestemming krijgt dan zal het resterende bedrag aan het einde van dit project, uiterlijk 2027 (na goedkeuring herbestemming overig aangekochte woningen binnen de Uitkoopregeling), terugvloeien naar de Algemene Middelen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

De extra opbrengsten uit de verkoop van de woningen (minus het verlies op de huuropbrengsten) komen ten goede aan het project 'Uitkoop woningen onder hoogspanningskabels'.

Looptijd:

van

2022

tot

2028

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

376

-

376

Naam:

Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk

Doel:

Met de ontvangen bijdragen van private initiatiefnemers en gemeentelijke grondexploitaties die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren kunnen i.c.m. de ontvangen WBI-Kogerveldwijk subsidie de Wijkgebonden (bovenwijkse) kosten Kogervelwijk worden gedekt.

Raadsbesluit instelling reserve:

2020/30404

Voeding:

Per nieuw te ontwikkelen m2 vastgoed in de Kogerveldwijk, conform een eenduidige methode, een vaste bijdrage voor wijkgebonden kosten wordt gevraagd van € 23,23 per m2 bvo, hetgeen neerkomt op ca €2.300,- per 100 m2 aan woon-, bedrijf-, kantoor- of winkelruimte. Deze bijdrage wordt gevraagd aan private initiatiefnemers die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren en geldt voor nieuwe bouwplannen van 5 of meet woningen. Ook gemeentelijke grondexploitatieprojecten (eigen grondverkoop) hetzelfde
bedrag per m2 bvo gaan bijdragen.

Looptijd:

van

2022

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

425

-

425

Naam:

Wettelijke taken woonwagens

Doel:

De brandveiligheid op de woonwagens locaties Piet Kuiperlaan in Westknollendam, de Ringweg in Zaandam en de Rosariumlaan in Krommenie te gaan verbeteren. Hiervoor is een bedrag van € 0,56 mln. benodigd voor een projectmanager € 0,12 mln., Ringweg € 0,3 mln., Rosariumlaan € 0,1 mln. en Pieter Kuiperlaan € 0,04 mln.

Raadsbesluit instelling reserve:

Narap 2021/25956

Voeding:

Eénmalige storting in 2021 (€ 0,56 mln.)

Looptijd:

Van

2021

Tot

 2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

560

-

560

2022

560

-

-

560

Naam:

Zijkanaal D kadevoorziening

Doel:

Treffen van kadevoorzieningen bij de ligplaatsen van de woonschepen aan Zijkanaal D.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020)

Voeding:

Eenmalige storting in 2020

Looptijd:

Van

2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

266

-

266

2021

266

-

-70

196

2022

196

-

-51

145

Naam:

 Bediening noodbrug

Doel:

Met de gevormde reserve worden in 2023 de kosten gedekt van de benodigde personele capaciteit om de tijdelijke noodbrug te bedienen. De tijdelijke noodbrug is nodig tijdens de periode dat de nieuwe Zaanbrug wordt gerealiseerd.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022

Voeding:

Vrijval vanuit de exploitatie

Looptijd:

van

2022

tot

2024

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2022

-

208

-

208

Naam:

Openbare ruimte

Doel:

Bij de begroting 2012 is besloten (2011/53) om tot en met 2020 jaarlijks
€ 0,32 mln. aan de reserve Openbare ruimte te onttrekken voor de gladheidsbestrijding (beleidsplan 2011/256768 ). Met het aannemen van amendement 53H (pluspakket gladheidsbestrijding) is dit verhoogd naar
€ 0,35 mln.. Daarnaast wordt tot en met 2022 jaarlijks € 0,01 mln. onttrokken voor de exploitatielasten van het DRIS informatiesysteem. De DRIS panelen zijn met bijdragen van de Provincie gerealiseerd en de gemeente heeft instandhoudingsplicht gedurende 10 jaar (2013 tot en met 2022).

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2011/53

Voeding:

Jaarlijkse voeding vindt niet plaats.

Looptijd:

van

2012

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

373

-

-350

23

2021

23

-

-11

11

2022

11

-

-11

-

Naam:

Afschrijvingslasten

Doel:

Dekking van afschrijvingskosten van investeringen waarvan besloten is dat de afschrijvingskosten ten laste van de reserve komen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010/325028 d.d. 14 oktober 2010

Voeding:

Na besluitvorming over investeringen waarvan de dekking van de afschrijvingslasten komt uit het investeringsfonds (IF) vindt een overheveling plaats uit deze reserve naar de reserve Afschrijvingslasten zodra de investering gereed is gekomen. Het gaat om de afschrijvingslasten. De dekking van de rentelasten loopt via het product treasury.

Looptijd:

van

2017

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

13.265

663

-365

13.563

2021

13.563

1.577

-376

14.764

2022

14.764

2.990

-393

17.361

Naam:

Amendement extra wethouders

Doel:

Bij de bespreking van de begroting 2020 is een amendement aangenomen voor  de dekking van een zevende wethouder inclusief ambtelijke ondersteuning. Vanuit het overschot gemeld in de voorjaarsnota voor het jaar 2019, wordt hier een reserve van € 0,6 miljoen voor gevormd.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB Narap 2019 december 2019

Voeding:

Via de Narap 2019

Looptijd:

Van

2019

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

578

-

-194

384

2021

384

-

-265

119

2022

119

-

-119

-

Naam:

Budgetoverhevelingen

Doel:

Deze bestemmingsreserve wordt ingesteld voor het overhevelen van budgetten die niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Het gaat om incidenteel beschikbaar gestelde budgetten, waarbij er een bestuurlijk en maatschappelijke noodzaak is tot uitvoering in het volgende jaar.
De bedragen die zijn overgeheveld vanuit het jaar t moeten in het jaar t+1 gebruikt worden.

Raadsbesluit instelling reserve:

Narap 2021/25956

Voeding:

Per aanvraag budgetoverheveling

Looptijd:

Van

2021

Tot

 Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

0

133

-

133

2022

133

2.855

-133

2.855

Naam:

Corona ontvangsten

Doel:

Het beschikbaar houden van de nog niet bestede ontvangen
coronacompensatie van het Rijk voor het opvangen van coronagevolgen in
2021 en verder. Het bekostigen van te maken keuzes om ondersteuning te
bieden om Zaanstad vitaal uit de coronacrisis te laten komen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020)

Voeding:

Deze reserve is het saldo van de extra corona kosten/tegenvallende
inkomsten en daar tegenover de meevallers op de uitgaven en de extra
inkomsten van het rijk. Het saldo wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken uit
de reserve.

Looptijd:

Van

31-12-2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

5.729

-

5.729

2021

5.729

1.767

-

7.496

2022

7.496

-

-2.247

5.249

Naam:

Egalisatie begroting

Doel:

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is voorgesteld om de niet aangewende middelen aan het exploitatiebudget voor het nieuwe jaar toe te voegen. Met deze extra middelen wordt dan de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende lasten in het nieuwe begrotingsjaar gedekt.
Sindsdien wordt deze reserve hier structureel voor gebruikt.

Raadsbesluit instelling reserve:

Raadsvoorstel 2013, in 2014/ 06732

Voeding:

Algemene middelen

Looptijd:

Van

2013

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

895

-895

-

2021

-

918

918

-

2022

-

11.570

-

11.570

Naam:

Investeringsfonds

Doel:

Betere afweging van investeringen met als doel de financiële beheersing te versterken. De middelen worden beschikbaar gesteld voor dekking (van afschrijvingslasten) van Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);

 • Infrastructurele projecten;
 • Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet vervangingsinvesteringen of onderhoud betreft.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010/325028 d.d. 14-10-2010

Voeding:

De voeding van de reserve Investeringsfonds bestaat uit onttrekkingen reserve Infrastructurele werken, Plannen Met Zaanstad (PMZ), verkoop vastgoed en opbrengst abri’s Daarnaast kan bij de resultaatbestemming van jaarrekening worden besloten tot een dotatie aan de reserve uit het rekeningresultaat.

Maximum

€ 148 mln.

Looptijd:

van

1 januari 2011

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

52.958

1.493

-2.024

52.428

2021

52.428

9.263

-2.987

58.703

2022

58.703

17.632

-7.179

69.156

Naam:

Samenwerkingsagenda MRA Zaanstreek Waterland

Doel:

Concrete activiteiten in het kader van MRA actieagenda 2016-2020 en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/49775 d.d. 21 december 2017

Voeding:

Eénmalige storting van € 0,82 mln.

Looptijd:

van

2017

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

428

103

-

531

2021

531

-

-204

327

2022

327

-

-90

237

Naam:

Transformatiefonds

Doel:

Het fonds wordt ingezet voor het bevorderen van de maatschappelijk gewenste (versnelde) realisatie van woningbouwlocaties. Daarbij is een vereiste dat de projecten die ondersteund worden vanuit het fonds aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de (basis)kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners van de stad.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2016/204455 d.d. 10 november 2016

Voeding:

De voeding van het transformatiefonds is gevonden in de wijziging van het BBV, waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut -  te activeren. In de begroting tot en met 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens vanuit de exploitatiebegroting te dekken.

Het saldo van het reguliere budget wordt met ingang van 2017 gedoteerd aan het transformatiefonds, minus het deel dat nodig is ter dekking van de kapitaallasten;
Dit betekent over de periode 2017-2023 een jaarlijkse (aflopende) dotatie van ca € 9,3 mln. in 2017 tot ca € 7,1 mln. in 2023.

Over de totale voedingsperiode zal cumulatief ca. € 115 mln.  aan het fonds worden gedoteerd.

Looptijd:

van

2017

tot

2040

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

26.724

8.323

-

35.047

2021

35.047

7.913

-107

42.853

2022

42.853

7.508

-3.055

47.306

Naam:

Vooruitontvangen bedragen algemene uitkeringen

Doel:

Deze reserve wordt gebruikt voor integratie en decentralisatie uitkeringen die via de decembercirculaire worden ontvangen en leiden tot uitgaven in de komende jaren. Storting vindt plaats in het lopende jaar waarna in het jaar van de kosten de onttrekking gedaan wordt. Betreffende budgetten zijn direct in het nieuwe jaar beschikbaar en worden technisch verwerkt in het eerste P&C document van het jaar via een pre prioritaire begrotingswijziging.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2019/8255 d.d. 28 mei 2019

Voeding:

Bedragen die ontvangen worden voor decentralisatie of integratie uitkeringen in de december circulaire (jaarlijks).

Looptijd:

van

2019

tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

4.490

4.111

-4.490

4.111

2021

4.111

1.648

-4.111

1.648

2022

1.648

6.849

-1.648

6.849

Naam:

Wachtgelden bestuur

Doel:

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve Wachtgelden bestuur toegevoegd. Elke vier jaar (verkiezingsjaar) wordt de inhoud van deze reserve overgeheveld naar de voorziening Wachtgelden wethouders. De voorziening is ten behoeve van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van eventuele wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.
Wanneer het bedrag dat aan de voorziening wordt toegevoegd te hoog of te laag is voor de verplichting wachtgelden wordt extra aan de voorziening toegevoegd of valt een deel vrij naar de algemene middelen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012

Voeding:

Jaarlijkse dotatie gebaseerd op prognose wachtgeld toekomstige ex-wethouders

Looptijd:

Van

2012

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

410

232

-

642

2021

642

232

-

873

2022

873

216

-873

216

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29