Balans en toelichting

Balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

1.751

1.421

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

125

-

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.626

1.421

2

Materiële vaste activa

794.691

776.559

- Investeringen met een economisch nut

312.000

315.983

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

179.447

182.291

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

172.616

153.692

- In erfpacht uitgegeven gronden

130.628

124.593

3

Financiële vaste activa

46.820

49.197

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

3.102

3.097

- Leningen aan openbare lichamen

2.214

2.269

- Leningen aan deelnemingen

16.492

20.135

- Overige langlopende leningen

25.012

23.697

Totaal vaste activa

843.262

827.177

Vlottende activa

4

Voorraden

36.550

53.222

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

35.775

52.447

- Gereed product en handelsgoederen

775

775

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

85.758

66.639

- Vorderingen op openbare lichamen

52.301

41.403

- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen

4.506

1.743

- Overige vorderingen

28.951

23.493

6

Liquide middelen

674

289

- Kassaldi

7

10

- Banksaldi

667

279

7

Overlopende activa

36.034

26.224

- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

13.457

11.581

- Overige nog te ontvangen bedragen

13.113

13.028

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

9.464

1.615

Totaal vlottende activa

159.016

146.374

Totaal generaal

1.002.278

973.551

PASSIVA

31-12-2022

31-12-2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

8

Algemene reserves

12.028

20.150

9

Bestemmingsreserves

192.852

155.571

10

Gerealiseerd Resultaat

18.034

10.767

Vreemd vermogen

11

Voorzieningen

20.500

17.450

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

8.848

7.905

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

3.580

2.616

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

8.072

6.929

12

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

526.758

511.741

- Obligatieleningen

70.000

70.000

- Onderhandse leningen

456.300

441.600

- Waarborgsommen

458

141

Totaal vaste passiva

770.172

715.679

Vlottende passiva

13

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

87.464

118.360

- Kasgeldleningen

52.000

88.000

- Overige schulden

35.464

30.360

14

Overlopende passiva

144.642

139.512

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen

33.843

31.458

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

101.912

98.686

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

8.887

9.368

Totaal vlottende passiva

232.106

257.872

Totaal generaal

1.002.278

973.551

(bedragen x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

Waarborgen en garanties

922.388

875.571

Langlopende financiële verplichtingen

76.980

85.322

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29