Bijlagen jaarrekening

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31-12-2021

Toe-voeging

Vrijval

Aan-wending

31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

298

38

-

-36

300

Asbest sanering onderwijsgebouwen

142

-

-

-25

117

Kunstgrasvelden

327

-

-

-47

280

Pensioen wethouders

3.628

244

-478

-

3.394

Reorganisatie

1.228

-

-625

-28

575

Saneren vastgoed

1.300

194

-

-

1.494

Sloopkosten vastgoed

386

204

-

-560

30

Verlofsparen

-

1.677

-

-

1.677

Wachtgelden wethouders

356

812

-

-349

819

Wilhelminasluis

115

-

-

-115

-

Zaancampus sanering

126

36

-

-

162

7.906

3.205

-1.103

-1.160

8.848

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Groot onderhoud facilitair

293

125

-

-3

415

Onderhoud vastgoed

2.322

1.613

-

-770

3.165

2.615

1.738

-

-773

3.580

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Afvalstoffen egalisatievoorziening

1.186

1.806

-

-274

2.718

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

277

154

-

-

431

Civiele kunstwerken

474

27

-

-

501

Parkeervoorziening

713

-

-

-

713

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

-

5.125

-

-5.125

-

Riolen egalisatievoorziening

4.279

-

-

-570

3.708

6.929

7.112

-

-5.969

8.072

17.450

12.055

-1.103

-7.902

20.500

Toelichting voorzieningen:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

Naam:

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

Doel:

Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingsplannen worden soms nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

374

-

-48

326

2021

326

8

-35

298

2022

298

38

-36

300

Naam:

Asbest sanering onderwijsgebouwen

Doel:

Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

479

139

-211

406

2021

406

-

-264

142

2022

142

-

-25

117

Naam:

Kunstgrasvelden

Doel:

Voor 15 kunstgrasvelden, waarvan het vervangen van de toplaag gepland staat in 2019 en verder is sprake van bodemvervuiling door destijds gebruikte rubberkorrels. Bij deze velden is sanering nodig. Voor de kosten ervan is een voorziening gevormd.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

772

-

-332

440

2021

440

-

-113

327

2022

327

-

-47

280

Naam:

Pensioen wethouders

Doel:

De pensioenvoorziening van wethouders van Zaanstad was de afgelopen jaren ondergebracht bij een verzekeraar. Omdat de dienstverlening niet werd gecontinueerd is de pensioenvoorziening in eigen beheer onder gebracht. De pensioenvoorziening is gevormd op basis van actuariële berekening.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2021

-

3.628

-

3.628

2022

3.628

244

-478

3.394

Naam:

Reorganisatie

Doel:

Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties.    

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

-

75

-21

54

2021

54

1.205

-31

1.228

2022

1.228

-

-653

575

Naam:

Sanering vastgoed

Doel:

Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2021

-

1.300

-

1.300

2022

1.300

194

-

1.494

Naam:

Sloopkosten vastgoed

Doel:

Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

-

394

-

394

2021

394

25

-33

386

2022

386

204

-560

30

Naam:

Verlofsparen

Doel:

De arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet voorspelbare opbouw en niet voorspelbare afbouw naar rato over de jaren verdelen.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2022

-

1.677

-

1.677

Naam:

Wachtgelden wethouders

Doel:

Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

766

-

-345

422

2021

422

189

-255

356

2022

356

812

-349

819

Naam:

Wilhelminasluis

Doel:

Deze voorziening is getroffen in 2016 voor onvoorziene kosten als gevolg van het vernieuwen van de Wilhelminasluis. De afwikkeling heeft in 2022 plaatsgevonden.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

115

-

-

115

2021

115

-

-

115

2022

115

-

-115

-

Naam:

Zaancampus sanering

Doel:

Deze voorziening is getroffen in 2021 voor onvoorziene kosten als gevolg van het mogelijke saneringen van het terrein waar de Zaancampus wordt gerealiseerd.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2021

-

126

-

126

2022

126

36

-

162

Voorzieningen ter egalisering van kosten:

Naam:

Groot onderhoud facilitair

Doel:

Het gelijkmatig verspreiden van de kosten van groot facilitair onderhoud over de jaren.   

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

302

150

-223

228

2021

228

125

-60

293

2022

293

125

-3

415

Naam:

Onderhoud vastgoed

Doel:

Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

2.141

1.473

-1.550

2.063

2021

2.063

1.282

-1.023

2.322

2022

2.322

1.613

-770

3.165

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:

Naam:

Afvalstoffen egalisatievoorziening

Doel:

De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

767

145

-315

597

2021

597

778

-189

1.186

2022

1.186

1.806

-274

2.718

Naam:

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

-

171

-

171

2021

171

106

-

277

2022

277

154

-

431

Naam:

Civiele kunstwerken

Doel:

Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

457

18

-

474

2021

474

-

-

474

2022

474

27

-

501

Naam:

Parkeervoorziening

Doel:

Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

733

-

-20

713

2021

713

-

-

713

2022

713

-

-

713

Naam:

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

Doel:

Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

-

3.608

-3.608

-

2021

-

4.193

-4.193

-

2022

-

5.125

5.125

-

Naam:

Riolen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

Aanwending/ Vrijval

stand 31 dec.

2020

4.123

187

-429

3.882

2021

3.882

397

-

4.279

2022

4.279

-

-570

3.708

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29