Overige bijlagen

Subsidies

Subsidies

 

(Bedragen x € 1.000)

Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v. programma

Subsidie-regeling

Begroting 2022

Bedrag begroot 2022

Jaarrekening 2022

Ontvanger

1 Onderwijs, jeugd en zorg

Kinderopvang

Stimuleren doorlopende leerlijn en betere aansluiting op onderwijs, voorkoming van onderwijsachterstanden (peuterspelen)

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

243

243

246

Divers

Lokaal onderwijsbeleid

Realiseren van verbindingen tussen onderwijs (Primair en Voortgezet) en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

380

380

101

Samenwerkingsverband Zaanstreek

ASV/begrotingssubsidie

0

0

107

Landzijde

Keuzegids

ASV/begrotingssubsidie

0

0

21

OVOZ

Zomerschool

ASV/begrotingssubsidie

0

0

188

Zaan Primair

Opvoedondersteuning

ASV/begrotingssubsidie

72

72

173

Samenwerkingsverband Zaanstreek

ASV/begrotingssubsidie

0

0

271

Ihub

ASV/begrotingssubsidie

0

0

158

Babino

Onderwijs achterstandsbeleid

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

4.993

4.993

4.435

Kinderopvangorganisaties

Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

ASV/begrotingssubsidie

2.060

2.060

866

Zaan primair

ASV/begrotingssubsidie

0

0

707

Agora

ASV/begrotingssubsidie

0

0

104

SIOZ

Maatsch.opvang /
verslavingszorg

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

2.430

2.430

737

Stg. Parnassia Groep

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

ASV/begrotingssubsidie

0

0

156

GGD Z'streek/W'land           

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

0

0

1.259

Leger des Heils 

Vrouwenopvang

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek Waterland Geweld in afhankelijkheidsrelaties 

2.320

2.320

2.070

Divers

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

1.143

1.143

683

MEE Amstel en Zaan

ASV/begrotingssubsidie

0

0

269

RCO De Hoofdzaak

ASV/begrotingssubsidie

0

0

16

VOAZ

ASV/begrotingssubsidie

0

0

5

MOE

ASV/begrotingssubsidie

0

0

14

Odibaan

ASV/begrotingssubsidie

0

0

124

Zorgcirkel

ASV/begrotingssubsidie

0

0

10

Hospice

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

 0

 0

28

Slachtofferhulp Nederland

Totaal

13.641

13.641

12.748

2 Werk, inkomen en economie

Economisch beleid

Parkmanagement

ASV/begrotingssubsidie

546

38

20

Stg. Parkmanagement

Binnenstadmanagement

ASV/begrotingssubsidie

0

33

30

Stg. Binnenstad-management

Bedrijveninvesterings-zone

ASV/begrotingssubsidie

0

180

209

Stg. BIZ Stadshart

Subsidieregeling Reuring 2022

0

295

176

Divers 

Armoedebestrijding

Bevorderen zelfredzaamheid

ASV/begrotingssubsidie

80

80

80

Stg.Leergeld

Totaal

626

626

515

3 Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact.  m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten

0

0

81

Divers

Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een sociale, veilige, gezellige, groene of gezonde buurt, wijk, stad of dorp

Subsidieregeling matchfunding

125

125

59

Divers

Stimuleren van maatschappelijke initiatieven en activiteiten van vrijw.(organisaties) die bijdragen aan de opgaven van de Zaanse wijken/de stad en het stimuleren van partnerschap tussen de gemeente en inwoners

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven

125

125

34

Divers

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

180

180

174

Stg. RAAZ

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

773

773

489

Divers

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Zaankanters voor elkaar

ASV/begrotingssubsidie

535

535

403

SMD Z'streek/W'land

Sportvoorzieningen

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen in Sport

594

594

498

Divers

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

67

67

52

stg. Beheer en expl.Volleyhal / Zaanl. West

ASV/begrotingssubsidie

0

0

14

Omniver.Theresia

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen in Sport

12

12

9

Divers

Verhogen van sportdeelname

ASV/begrotingssubsidie

20

20

0

Choku

Sportbeleid

Topsportevenementen

ASV/begrotingssubsidie

53

53

30

Divers

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

1.688

85

76

Honig Breethuis

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

0

1.559

1.531

Zaans Museum

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

0

13

13

Zaans Museum

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

0

31

31

 Stg. Monet

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

3.357

3.127

3.127

de Bieb

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

0

230

126

Radio Omroep Zaanstad

ASV/begrotingssubsidie

0

0

91

De  Orkaan

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

3.650

195

195

Filmtheater de Fabriek

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

0

2.964

2.964

Het Zaantheater

School/pop- en cultuurpodium 

ASV/begrotingssubsidie

0

491

491

de Flux

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/

ASV/begrotingssubsidie

2.415

2.089

2.099

Fluxus

cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

0

63

15

Divers

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateur- kunst en kleine culturele instellingen

0

263

197

Divers

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen (groot)

Subsidieregeling Evenementen

373

333

236

Divers

Diverse evenementen (klein)

Subsidieregeling Evenementen

0

40

58

Divers

Overig kunst en cultuur

Overig

ASV/begrotingssubsidie

209

7

0

Uitleenfaciliteit Kleurrijk

ASV/begrotingssubsidie

0

21

21

Grote Weiver

ASV/begrotingssubsidie

0

145

145

Theatermijn

ASV/begrotingssubsidie

0

36

36

Babel

Coronasubsidie

714

714

736

Divers

Totaal

14.890

14.890

14.031

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed 

Subsidiereg. Instandhouding Erfgoed Zaanstad 2012

174

174

167

Divers

GAF

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten

Subsidieregeling funderings onderzoek

251

251

191

Divers

Totaal

425

425

358

5 Beheer openbare ruimte

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

299

87

87

Stg. Wilhelminapark

Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

0

205

205

Stg. Zaanse Schans

Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark

ASV/begrotingssubsidie

0

7

0

Stg. Agathepark

Bijdragen aan het onderhoud van de Nauernase Venen

ASV/begrotingssubsidie

23

23

0

Landschap NH

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen 

Begraven en begraafplaatsen

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie 

ASV/begrotingssubsidie

511

505

505

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

0

6

0

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Totaal

833

833

797

6 Veiligheid, handhaving en publ.

Openbare orde en veiligheid

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

259

259

162

Bureau discriminatiezaken ZW

0

0

97

Overig

Totaal

259

259

259

Totalen

30.674

30.674

28.708

 

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29