Financiële jaarrekening

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Op basis van het BBV dient een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen in de jaarrekening. Op grond van de notitie incidentele baten en lasten is het onderscheid tussen incidenteel en structureel vormgegeven. Hierbij is de richtlijn dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

 • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen, maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
 • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd.
 • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

Bedragen x € 1.000

Programma

Lasten 2022

Lasten 2022 Incidenteel

Baten 2022

Baten 2022 Incidenteel

Onderwijs, jeugd, zorg

158.053

172

-13.521

-278

Werk, inkomen en economie

111.221

4.051

-64.914

-4.348

Maatschappelijke ontwikkeling

65.016

15.534

-18.502

-15.177

Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

65.396

41.163

-38.878

-29.511

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

101.272

10.340

-77.211

-14.281

Veiligheid, handhaving en bereikbaarheid

41.154

326

-11.963

-851

Bestuur en Financiën

74.657

2.234

-428.206

-1.510

Totaal programma's (resultaat voor bestemming)

616.769

73.819

-653.195

-65.956

Reserves

Bijdrage uit reserve

 -

 -

-47.040

-39.468

Storting in reserve

65.432

65.432

 -

Totaal programma's (resultaat na bestemming)

682.201

       139.251

 -700.235

-105.424

Hieruit volgt dat we voor € 139,3 mln. incidentele lasten en € 105,4 mln. aan incidentele baten hebben gerealiseerd. Per saldo € 33,8 mln. minder aan incidentele baten. Sinds het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren wij de volgende tabel:

Presentatie van het saldo * € 1.000

2022

Saldo baten en lasten

-36.426

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

18.392

Jaarrekeningsaldo na bestemming (voordelig)

-18.034

waarvan incidentele baten en lasten (nadelig)

33.827

Jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

-51.861

Overeenkomstig de op 12 december 2019 vastgestelde financiële verordening lichten we incidentele baten en lasten  > € 0,2 mln. toe.

Bedragen x € 1.000

Programma 1 Onderwijs, jeugd en zorg

Lasten 

Baten

Goed onderwijs

15

 -

Eigen kracht inwoners

10

-278

Specialistische ondersteuning

36

 -

Veilig thuis

111

 -

Totaal

172

-278

Reserve mutatie

1.471

-719

Totaal programma 1

1.643

-997

Lasten

Baten

Exploitatie

 • Eigen kracht: Dit betreft de baten uit het volkshuisvestingsfonds (€ 0,09 mln.) en incidentele inkomsten voor het veiligheidshuis (€ 0,18 mln.).

Reserves

 • € 0,17 mln. toevoeging reserve transformatie jeugdhulp
 • €0,35 mln. toevoeging reserve laaggeletterdheid
 • €0,38 mln. onttrekking reserve transformatie jeugdhulp
 • €0,24 mln. onttrekking reserve laaggeletterdheid

€ 0,11 mln. onttrekking reserve plan Blokhuis

Bedragen x € 1.000

Programma 2 Werk, inkomen en economie

Lasten 

Baten

Toerisme bevorderen

11

Energietransitie

298

-486

Duurz. ontw. arbeidspotentieel

0

-60

Aansl. onderwijs en arbeidsmar

36

 -

Bevorderen zelfredzaamheid

637

-662

Verstrekken inkomen

3.069

-3.140

Totaal

4.051

-4.348

Reserve mutatie

9.466

-7.278

Totaal programma 2

13.517

-11.626

Lasten

Baten

Exploitatie

 • De lasten zelfredzaamheid betreffen de hulp aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag (zie ook de hieraan gerelateerde baten).
 • Voor de energietransitie heeft incidentele besteding plaatsgevonden van een specifieke uitkering (zie de baten).
 • De baten zelfredzaamheid betreffen de hulp aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag (zie ook de hieraan gerelateerde lasten).
 • Voor de energietransitie is een incidentele specifieke uitkering ontvangen en ook grotendeels besteed (zie de lasten).

Reserves

 • € 4,87 mln. toevoeging reserve arbeidsmarktregio
 • € 1,13 mln. toevoeging crisisdienstverlening (later opgegaan in arbeidsmarktregio)
 • € 0,86 mln. toevoeging reserve duurzaamheidsfonds
 • € 1,04 mln. toevoeging reserve herijking Werkom
 • € 1 mln. toevoeging reserve inflatiefonds
 • € 0,19 mln.  toevoeging reserve MDT Young Leaders
 • € 0,46 mln. toevoeging reserve ondertussen groep
 • € 1,38 onttrekking reserve actieplan perspectief op werk (overgeheveld naar arbeidsmarktregio)
 • € 0,85 mln. onttrekking reserve arbeidsmarktregio
 • € 1,13 mln. onttrekking reserve crisisdienstverlening (opgegaan in arbeidsmarktregio)
 • € 1,27 mln. onttrekking reserve nieuwe instroom.
 • €0,14 mln. onttrekking reserve ondertussen groep
 • € 0,89 mln. onttrekking reserve Regio deal
 • € 0,34 mln. onttrekking reserve regionaal werkbedrijf
 • €0,75 mln. onttrekking reserve risicobuffer BUIG
 • € 0,46 mln. onttrekking reserve versterking arbeidsmarktregio’s (opgegaan in arbeidsmarktregio)

Bedragen x € 1.000

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten 

Baten

Multicultureel samenleven

13.021

-14.380

Maatschappelijke initiatieven

 -

-35

Gevarieerd cultuuraanbod

-8

-567

Sportvoorzieningen

2.441

-165

Multifunctionele scholen

79

-29

Totaal

15.534

-15.177

Reserve mutatie

 -

-365

Totaal programma 3

15.534

-15.816

Lasten

Baten

Exploitatie

 • Multicultureel: Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is voor ruim € 13 mln. aan lasten verantwoord als incidenteel.
 • De verplaatsingsbijdragen Hoornse veld zijn als incidenteel verantwoord (€ 2,4 mln.)
 • Multicultureel: Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is voor ruim € 14,4 mln. aan baten verantwoord als incidenteel (het verschil met de lasten komt door de personele component).
 • Cultuuraanbod: dit betreft een incidentele subsidie van het rijk en de provincie.
 • Sportvoorzieningen: dit betreft een incidentele rijkssubsidie

Reserves

 • € 0,35 mln. onttrekking reserve Sport a fonds perdu.

Bedragen x € 1.000

Programma 4 Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

Lasten 

Baten

Int.aanpak gebiedsontwikkeling

5

 -

Gezond leefklimaat

2.064

-1.758

Gebiedsontwikkeling

37.086

-27.097

Strategieontwikkeling MAAK

1.238

-537

Versterken kwaliteit woningvoo

770

-118

Totaal

41.163

-29.511

Reserve mutatie

4.667

-11.626

Totaal programma 4

45.829

-41.137

Lasten

Baten

Exploitatie

 • Alle baten en lasten rondom gebiedsontwikkeling en Maak zijn aangemerkt als incidenteel.
 • De uitgaven met betrekking tot gezond leefklimaat betreffen aanpak diffuus lood.
 • De uitgaven met betrekking tot versterken kwaliteit woningvoorraad betreft GAF en de pilot woondeal .  
 • De uitgaven met betrekking tot integrale aanpak gebiedsontwikkeling hebben te maken met Covid-19.
 • De baten van verbeteren van de bestaande woningvoorraad betreffen subsidie ontvangsten voor de pilot woondeal.

Reserves

 • € 2,2 mln. toevoeging algemene reserve grondzaken
 • € 0,6 mln. toevoeging reserve Infra
 • € 0,6 mln. toevoeging reserve omgevingswet
 • €0,38 mln. toevoeging reserve uitkoop hoogspanningsmasten
 • €0,43 mln. toevoeging reserve Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk
 • €0,37 mln. toevoeging reserve de Hemmes
 • € 0,62 mln. onttrekking reserve bodembeheer
 • € 9,8 mln. onttrekking algemene reserve grondzaken
 • €0,61 mln. onttrekking reserve infrastructurele werken
 • €0,15 mln. onttrekking reserve MAAK Zaanstad
 • €0,16 mln. onttrekking reserve PRI.

Bedragen x € 1.000

Programma 5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Lasten 

Baten

Kwaliteit binnen en buitensted

124

-221

Goede bereikbaarheid en parker

419

 -

Onderhoud openbare ruimte

676

-47

Onderhoud gem. voorzieningen

9.121

-13.738

Afvalinzameling

 -

-274

Totaal

10.340

-14.281

Reserve mutatie

208

-11

Totaal programma 5

10.548

-14.292

Lasten

Baten

Exploitatie

 • Werkplan verkeersveiligheid is incidenteel (€ 0,42 mln.)
 • De regiodeal groenprogramma is incidenteel (€ 0,68 mln.)
 • Product vastgoed is voor zowel de baten als de lasten als incidenteel aangemerkt.
 • Product vastgoed is voor zowel de baten als de lasten als incidenteel aangemerkt.
 • Voor de afvalinzameling is € 0,27 mln. onttrokken uit de egalisatie voorziening

Reserves

 €0,02 mln. toevoeging reserve noodbrug

Bedragen x € 1.000

Programma 6 Veiligheid, handhaving en bereikbaarheid

Lasten 

Baten

Uitvoeren handhavingsprogramma

3

-535

Integraal veiligheidsplan

324

-316

Totaal

326

-851

Reserve mutatie

Totaal programma 6

326

-851

Lasten

Baten

Exploitatie

 • De incidentele uitgaven betreffen het integrale veiligheidsplan wat gedekt is door een incidentele rijksbijdrage.

Voor het handhavingsprogramma is een rijksbijdrage verantwoord. Hier staan structurele personeelslasten tegenover.
De incidentele baten betreffen het integrale veiligheidsplan wat gedekt is door een incidentele rijksbijdrage.

Bedragen x € 1.000

Programma 7 Bestuur en financiën

Lasten 

Baten

College van B&W

244

-488

Algemene uitkering

 -

277

Dividend

 -

-1.200

Overhead

1.990

-99

Totaal

2.234

-1.510

Reserve mutatie

49.620

-19.742

Totaal programma 7

51.854

-21.252

Lasten

Baten

Exploitatie

 • € 0,24 mln. toevoeging. pensioenvoorziening B&W
 • €1,68 mln. toevoeging voorziening verlofsparen
 • €0,28 mln. extra toevoeging voorziening onderhoud stadhuis
 • € 0,48 mln. vrijval pensioenvoorziening B&W
 • Afrekening over het jaar 2020 van de algemene uitkering (€ 0,28 mln.)
 • € 1,2 mln. dividend RON

Reserves

 • €0,22 mln. toevoeging reserve wachtgelden bestuur
 • € 11,57 mln. toevoeging reserve egalisatie begroting
 • €7,51 mln. toevoeging reserve transformatiefonds
 • € 2,99 mln. toevoeging reserve afschrijvingslasten
 • € 6,85 mln. toevoeging reserve vooruit ontvangen bedragen algemene uitkering
 • € 17,63 mln. toevoeging reserve investeringsfonds
 • € 2,86 mln. toevoeging reserve budgetoverhevelingen
 • € 0,5 mln. onttrekking algemene reserve
 • € 10,88 mln. bestemming resultaat 2021
 • €0,87 mln. onttrekking reserve wachtgelden wethouders
 • €0,39 mln. onttrekking reserve afschrijvingslasten
 • € 7,18 mln. onttrekking reserve investeringsfonds
 • € 3,06 mln. onttrekking reserve transformatiefonds
 • €1,76 mln. onttrekking resultaatbestemming
 • € 1,65 mln. onttrekking reserve vooruit ontvangen bedragen algemene

Bedragen x € 1.000

Totaal

73.819

-65.956

Totaal reserve

65.432

-39.468

Totaal incidenteel 

139.251

-105.424

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29