Financiële jaarrekening

Analyse resultaat op hoofdlijnen

Analyse resultaat op hoofdlijnen

Het financiële resultaat over 2022 bedraagt € 18,0 mln. positief. Vergelijken we dit met de originele en bijgestelde begroting dan zien we de volgende fluctuaties:

(Bedragen x € 1 mln.)

Primaire begroting

Begroting na Narap

Rekening

Resultaat voor bestemming

0,6

-3,8

-36,4

Mutaties reserves

2,3

3,3

18,4

Resultaat na bestemming

0,0

-10,2

-18,0

Verloop rekeningresultaat afgelopen jaren

(Bedragen x € 1 mln.)

Jaar

Gewijzigde Begroting

Rekening

Verschil

2019

-1,0

-1,1

-0,1

2020

0,6

-1,8

-2,4

2021

-0,5

-10,8

-10,3

2022

-10,2

-18,0

-7,8

Analyse resultaat

Het resultaat over 2022 is -€ 18,0 mln. positief. In de Najaarsrapportage (Narap) verwachtten wij nog een resultaat van -€ 10,2 mln. positief.
Het voorspelde resultaat in de Narap was als volgt opgebouwd:

 • Een positief saldo (-€ 11,5 mln.) in de Bestuursrapportage (Burap).
 • Een eenmalige dotatie (€ 9,8 mln.) aan de egalisatiereserve via de Kaderbrief. Aan deze egalisatiereserve wordt meerjarig onttrokken om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.
 • Een incidenteel budget (€ 0,1 mln.) voor een extra wethouder.
 • Een positief saldo (-€ 8,6 mln.) aan overige mutaties in de Narap.

Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de Burap en de Narap die u op Financiën.Zaanstad.nl aantreft.

Het verschil tussen het resultaat 2022 en het voorspelde resultaat in de Narap is -€ 7,8 mln. positief.
Als rode draad in de verschillen zien we twee hoofdoorzaken:

 1. Een aantal incidentele meevallers (-€ 9,8 mln.) en tegenvallers (€ 5,1 mln.).
 2. Onderbesteding van diverse incidentele exploitatiebudgetten (-€ 3,2 mln.). De werkzaamheden hiervan lopen door in het jaar 2023. Dit was nog onvoldoende in te schatten bij het opstellen van de Narap. Voor de restantbudgetten hiervan op 31 december 2022 wordt  in de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor resultaatbestemming gedaan.

Hieronder lichten we de verschillen ten opzichte van de Narap en de voorstellen voor resultaatbestemming verder toe.

(Bedragen x € 1 mln.)

Saldo Narap

-10,2

Voorstellen voor resultaatbestemming

Restantbudgetten van incidentele exploitatiebudgetten waarvan werkzaamheden doorlopen in 2023

-3,2

Voordelen bij jaarrekening

P1; Lagere lasten jeugdhulp

-2,3

P7: Hogere baten OZB

-0,7

P5; Hogere baten verhuur, servicekosten en erfpacht

-0,6

P1; Lagere lasten Eigen kracht inwoners

-0,6

P7; Lagere lasten (vrijval) reorganisatievoorziening digitale informatievoorziening

-0,6

P2: Lagere lasten inburgering

-0,6

P1; Lagere lasten Een veilig thuis

-0,6

P7; Lagere lasten elektra stadhuis

-0,5

P7; Lagere lasten (vrijval) voorziening voor wethouderpensioenen

-0,5

P2; Lagere kosten Stadspas invoeringsbudget

-0,3

P4; Vrijval RRE niet uitgegeven subsidie

-0,3

P7; Vrijval verplichtingen 2021

-0,3

P2; Lagere lasten loonkosten WSW-medewerkers Werkom

-0,2

P2; Lagere lasten loonkostensubsidie

-0,2

Overige voor- en nadelen

-1,5

Nadelen bij jaarrekening

P7; Lagere baten algemene uitkering

2,0

P7; Hogere lasten dotatie voorziening verlofsparen

1,7

P5; Hogere lasten prijsontwikkeling brandstof, energie en materialen

0,7

P7; Hogere lasten rente kort- en langlopende leningen (financieringsfunctie treasury)

0,5

P7; Hogere lasten dotatie voorziening leningen

0,2

Resultaat 2022

-18,0

Toelichting op voor- en nadelen
Voordelen:
P1; Lagere lasten jeugdhulp (-€ 2,3 mln.)
Er was een terugloop in het aantal cliënten bij de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming). Dit is een gevolg van een andere manier van werken en personeelstekorten bij jeugdbescherming. Daarnaast hebben de overeenkomsten voor (hoog)gespecialiseerde jeugdhulp en verblijf een andere indeling gekregen (segmenten B, C en V). Dit leidde tot prijsaanpassingen en per saldo lagere lasten.

P7: Hogere baten OZB (-€ 0,7 mln.)
De baten uit onroerende zaak belasting (OZB) vielen dit jaar hoger uit. Dit kwam hoofdzakelijk door gestarte ontwikkelingen in de stad en opleggingen over voorgaande jaren.

P5; Hogere baten verhuur, servicekosten en erfpacht (-€ 0,6 mln.)
Er was een toename van het aantal overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van stukjes openbaar groen. Ook was de werkelijke indexatie van de tarieven voor huur (grond en gebouwen) en door te berekenen servicekosten hoger dan geraamd. Daarnaast is er een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten op Hoogtij.

P1; Lagere lasten Eigen kracht inwoners (-€ 0,6 mln.)
De eindafrekening met Stichting Jeugdteam over het jaar 2021 viel lager uit. Als gevolg van vacatureruimte waren er minder personeelslasten van het Jeugdteam in 2021. Daarnaast haalden we een aantal in 2022 gestelde doelen niet. Dit betrof onder meer de inzet ervaringsdeskundigheid voor kwetsbare groepen en inzet casusregie voor personen met verward gedrag. Hierdoor waren de lasten ook lager.

P7; Lagere lasten reorganisatievoorziening DIV (-€ 0,6 mln.)
De voorziening die getroffen was als gevolg van de reorganisatie bij DIV (digitale informatievoorziening) is voor een deel vrijgevallen. Medewerkers die per 1 januari 2023 boventallig zouden worden, hebben voor die tijd een andere baan gevonden.

P2; Lagere lasten inburgering (-€ 0,6 mln.)
De inburgering van statushouders onder de nieuwe Wet inburgering startte later in het jaar. Hierdoor zijn de lasten ook lager.

P1; Lagere lasten Een veilig thuis (-€ 0,6 mln.)

De Opvang voor Jongvolwassenen vond dit jaar nog niet plaats. Deze is gekoppeld aan de verbouwing van de Klaas Katerstraat die medio 2023 plaats vindt. Dit leidde tot lagere lasten.

P7; Lagere lasten elektra stadhuis (-€ 0,5 mln.)
In de Narap was het budget voor energielasten voor het stadhuis verhoogd. Toen was de inschatting dat de energielasten bleven stijgen. Door een afvlakkende stijging en zelfs een daling in het vierde kwartaal, ontstaat nu een voordeel.

P7; Lagere lasten voorziening voor wethouderpensioenen (-€ 0,5 mln.)
Voor toekomstige pensioenverplichtingen aan (oud-) wethouders wordt jaarlijks de benodigde omvang van de hiervoor gevormde voorziening vastgesteld. Als gevolg van een forse stijging van de rekenrente naar 2,472% (vorig jaar nog 0,528%) kon een deel van de voorziening vrijvallen. Hierdoor ontstaat een voordeel.

P2; Lagere kosten Stadspas invoeringsbudget (-€ 0,3 mln.)
De implementatie van Stadspas is vertraagd en loopt door in 2023. Hierdoor is circa -€ 0,3 mln. van het daarvoor geraamde budget niet uitgegeven.

P4; Vrijval RRE niet uitgegeven subsidie (-€ 0,3 mln.)
Er zijn meer inkomsten uit de subsidie Reductie Regeling Energieverbruik (RRE) ontvangen dan er aan subsidiabele kosten is gemaakt. Omdat de prestatiedoelstellingen wel zijn bereikt, hoeft het overschot aan inkomsten niet te worden terugbetaald.

P7; Vrijval verplichtingen 2021 (-€ 0,3 mln.)
In het boekjaar 2021 waren verplichtingen opgenomen, waarvoor dit jaar geen facturen zijn ontvangen of waarvan de factuur lager uitval dan de ingeschatte verplichting in 2021. In de Narap was hier al voor -€ 0,55 mln. op geanticipeerd. Bij de jaarrekening ontstaat nog een extra voordeel van -€ 0,3 mln..

P2; Lagere lasten loonkosten WSW-medewerkers Werkom (-€ 0,2 mln.)
De loonkosten voor medewerkers onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW) bij Werkom waren lager dan verwacht. Dit was het gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers.

P2; Lagere loonkostensubsidie (-€ 0,2 mln.)
We verstrekten een lager bedrag aan loonkostensubsidie dan geraamd. De plaatsing van het aantal hiervoor in aanmerking komende medewerkers was lager dan het verwachte aantal. Ten opzichte van 2021 is de totale verstrekking van loonkostensubsidie wel toegenomen.

Overige verschillen (-€ 1,5 mln.)
Op de diverse programma’s waren er meerdere kleine verschillen die per saldo een voordeel opleveren van -€ 1,5 mln.

Nadelen:
P7; Lagere baten algemene uitkering (€ 2,0 mln.)
Een aantal parameters binnen de algemene uitkering is bijgesteld. Dit betrof een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden en een verhoging van WOZ-waarden. Deze bijstellingen leiden tot een verlaging van de uitkering. .

P7; Hogere lasten dotatie voorziening verlofsparen (€ 1,7 mln.)
Gemeenten moeten sinds 2022 een voorziening vormen voor gespaarde bovenwettelijke verlofdagen van medewerkers. Deze nieuwe voorziening is berekend bij de jaarrekening en komt uit op een bedrag van € 1,7 mln. Aangezien de voorziening niet was begroot, vormt het hele bedrag een nadeel.

P5; Hogere lasten prijsontwikkeling brandstof, energie en materialen (0,7 mln.)
De stijgende prijzen van brandstof, energie en (bouw)materialen hadden een forse invloed op de grond-, weg- en waterbouw. Dit leidde tot hogere lasten.

P7; Hogere lasten rente kort- en langlopende leningen (€ 0,5 mln.)
De landelijk stijgende rente had ook zijn effect op de kort- en langlopende leningen van Zaanstad. Hierdoor vallende de rentelasten per saldo hoger uit.

P7; Hogere lasten dotatie voorziening leningen (€ 0,2 mln.)
Er is een voorziening getroffen voor de verstrekte lening aan Textiles2Textiles B.V. vanwege onzekerheid over de continuïteit van deze deelneming.

Voorstellen voor resultaatbestemming
De werkzaamheden van een aantal incidenteel in 2022 beschikbaar gestelde exploitatiebudgetten loopt door in 2023. Voor de restantbudgetten hiervan op 31 december 2022 doen we in de Voorjaarsnota 2023 een voorstel tot resultaatbestemming. Dit betreft:

 • Energietoeslag regulier    -€ 2,4 mln.
 • Lerarentekort / zij-instromers onderwijs   -€ 0,2 mln.
 • Breed offensief participatie    -€ 0,1 mln.
 • Invoeringsbudget stadspas   -€ 0,1 mln.
 • Zonwering Prins Bernard Kazerne   -€ 0,1 mln.
 • Structuurschets Dam en omgeving   -€ 0,1 mln.
 • Regionale middelen Zorg- en Veiligheidshuis   -€ 0,1 mln.
 • Legal quick scan (POK-middelen)    -€ 0,1 mln.

  --------------
  -€ 3,2 mln.

Corona
Ook dit jaar heeft corona nog enige impact gehad op de taken van Zaanstad. In de paragraaf 3.8 van deze jaarrekening lichten wij toe wat de financiële impact van corona is geweest op de baten en lasten in dit boekjaar.

Weerstandscapaciteit en risicobeheersing
In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is bepaald dat de bandbreedte van de weerstandsratio (verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit) tussen de 1,4 en de 1,8 moet liggen. Om de risico’s van Zaanstad in kaart te brengen, zijn de risico’s voor de gemeente geïnventariseerd en is per risico een risicoprofiel opgesteld. Met behulp van een Monte Carlo analyse is het optreden van de verschillende risico’s gesimuleerd. Uit de simulatie blijkt dat bij een zekerheidspercentage van 90% alle risico’s kunnen worden afgedekt met een weerstandscapaciteit van € 12,4 mln. Bij een weerstandsratio van 1,4 is de benodigde weerstandscapaciteit € 17,4 mln. Dit betekent dat € 17,4 mln. moet worden opgevangen door de algemene reserves.
De stand van de algemene reserves bedraagt € 12 mln. De algemene reserves zijn dus lager dan de minimaal vereiste € 17,4 mln.Het weerstandsratio komt uit op 0,97. Dit is buiten de gewenste bandbreedte van 1,4 en 1,8. Er dient een extra storting gedaan te worden voor een minimaal bedrag van € 5,4 mln. om aan het vereiste ratio van 1,4 te komen. De algemene reserve grondzaken is in 2022 afgenomen door het ophogen van de verliesvoorziening met betrekking tot de grondexploitaties. Hierdoor is de algemene reserve grondzaken per saldo met € 7,5 mln. afgenomen. De noodzakelijke extra storting vindt plaats bij de voorjaarsnota 2023.
Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29