Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid in Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft ervoor gekozen om het grondbeleid niet via een nota vast te leggen, maar via de paragraaf grondbeleid aan te geven hoe het grondbeleid wordt ingezet om de bestuurlijke doelstellingen te realiseren. De gemeente is voornemens in 2023 de artikelen omtrent Grondzaken uit de Financiële Verordening op te nemen in een nota Grondbeleid.

Waar moet de paragraaf Grondbeleid aan voldoen?
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn eisen gesteld aan de inhoud van de paragraaf grondbeleid:

 • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
 • een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid  uitvoert;
 • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
 • een onderbouwing van de geraamde winstneming:
 • de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken

Daarnaast zijn in de Financiële Verordening van de gemeente Zaanstad ook een aantal verplicht op te nemen onderdelen opgenomen:

 • de totaal geraamde kosten en opbrengsten van de actieve gemeentelijke grondexploitaties;
 • de ontwikkeling van de grondprijzen;
 • de ontwikkeling van de reserves van grondzaken.

De meer inhoudelijke rapportage omtrent kosten en opbrengsten van de actieve gemeentelijke grondexploitaties en de reserves van grondzaken vindt plaats in het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 23.1). Deze rapportage wordt tegelijk met deze jaarrekening verwacht.

Visie op het grondbeleid
De gemeente Zaanstad heeft diverse doelstellingen op beleidsterreinen als maatschappelijke voorzieningen, wonen, economie, etc. Deze doelstellingen worden geformuleerd in raads- en collegeprogramma's en in beleidsnota's. De doelstellingen kennen vervolgens elk hun eigen vertaling naar een bepaald ruimtegebruik, c.q. ruimtelijk beleid. Grondbeleid is een middel om de doelstellingen van dat ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich. Dit betekent ook dat het grondbeleid geen visie omvat over hoe de gemeente zich in ruimtelijk opzicht zou moeten ontwikkelen. Deze visie biedt onder andere MAAK-Zaanstad.
Het grondbeleid biedt wel de instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen voeren. Door een goede regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die de kosten welke gepaard gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling kunnen dekken.
Het geformuleerde beleid vormt een instrument dat mede ondersteuning biedt aan het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling en milieu. De nagestreefde hoofddoelstellingen betreffen:

 • Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik,
 • Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik binnen de gemeente, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt.
 • Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en de gemeente Zaanstad.
Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29