Financiële jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsrechtmatigheid wordt omschreven als: “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s”. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

Indien op programmaniveau de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de begrote lasten (exploitatie en investeringen) is er sprake van een begrotingsafwijking. Op grond van ons controleprotocol worden begrotingsafwijkingen van minimaal € 0,2 mln. gerapporteerd. Begrotingsafwijkingen hoeven niet altijd te leiden tot een onrechtmatigheid die meeweegt in het accountantsoordeel. Indien er bijvoorbeeld sprake is van budgetoverschrijdingen waar direct gerelateerde opbrengsten tegenover staan, dan is er geen sprake van een onrechtmatigheid die meeweegt in het accountantsoordeel. Op programmaniveau dient aangegeven te worden of de uitgaven binnen het door de Gemeenteraad uitgezette beleid passen dan wel dat er sprake is van strijdigheid met een wettelijke bepaling c.q. met een door de Gemeenteraad genomen beslissing. Hieronder is een overzicht van de begrotingsafwijkingen op programmaniveau opgenomen.

Begrotingsafwijkingen

Bedragen x € 1 mln.

Programma

Begroot na wijziging

Realisatie

Afwijking

Conclusie

Lasten

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

100,3

101,3

1,0

wordt gecompenseerd door hogere baten binnen het programma en past binnen het bestaande beleid.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

40,5

41,2

0,7

wordt gecompenseerd door hogere baten binnen het programma en past binnen het bestaande beleid.

Bestuur en financiën

74,4

74,7

0,3

wordt gecompenseerd door hogere baten binnen het progamma en past binnen het bestaande beleid.

Bij drie programma's is een overschrijding van de lasten geconstateerd. De hogere lasten worden binnen het programma gecompenseerd door hogere baten.

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29