Bijlagen jaarrekening

Taakvelden

Taakvelden

 

(Bedragen x € 1.000)

Taakveld

Begroting lasten na bw

Begroting baten na bw

Begroting saldo na bw

Realisatie lasten

Realisatie baten

Realisatie saldo

0.1 Bestuur

6.302

0

6.302

6.246

-527

5.719

0.2 Burgerzaken

13.161

-2.359

10.802

5.605

-2.324

3.281

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

12.893

-14.744

-1.851

6.946

-9.101

-2.155

0.4 Overhead

62.727

-6.744

55.983

62.181

-7.118

55.063

0.5 Treasury

-28

-6.815

-6.843

662

-7.110

-6.448

0.7 AU en overige uitk. Gem.fonds

0

-363.916

-363.916

0

-369.232

-369.232

0.8 Overige baten en lasten

101

-59

42

4

0

4

0.9 Vennootschapsbelasting

240

0

240

193

0

193

0.10 Mutaties reserves

63.858

-57.165

6.693

65.432

-47.040

18.392

0.61 OZB woningen

3.846

-20.217

-16.371

2.522

-20.516

-17.994

0.62 OZB- niet woningen

0

-18.814

-18.814

1.695

-19.334

-17.639

0.63 Parkeerbelasting

0

-4.493

-4.493

0

-4.389

-4.389

0.64 Belastingen Overig

279

-2.175

-1.896

297

-1.821

-1.524

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

14.179

-88

14.091

15.483

-1.102

14.381

1.2 Openbare orde en Veiligheid

2.843

-1.609

1.234

6.963

-1.920

5.043

2.1 Verkeer en vervoer

35.272

-6.044

29.228

30.894

-4.430

26.464

2.2 Parkeren

767

-219

548

927

-263

664

2.3 Recreatieve Havens

0

-2

-2

0

0

0

2.4 Economische Havens en waterw.

2.935

-1.023

1.912

3.577

-1.521

2.056

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

10

0

10

3.1 Economische ontwikkeling

4.249

-418

3.831

3.494

-269

3.225

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-343

0

-343

7.010

-8.734

-1.724

3.3 Bedrijfsloket en –regelingen

101

-510

-409

138

-511

-373

3.4 Economische promotie

123

-2.008

-1.885

100

-2.142

-2.042

4.2 Onderwijshuisvesting

14.295

-510

13.785

14.265

-763

13.502

4.3 Onderwijsbel.& leerlingenzaken

16.689

-10.577

6.112

15.818

-10.198

5.620

5.1 Sportbeleid en activering

1.310

-346

964

1.168

-290

878

5.2 Sportaccommodaties

15.485

-1.168

14.317

16.529

-5.864

10.665

5.3 Cultuurpres., -prod. en -part.

8.705

-252

8.453

9.789

-2.074

7.715

5.4 Musea

3.160

-87

3.073

3.262

-99

3.163

5.5 Cultureel erfgoed

561

0

561

469

-45

424

5.6 Media

3.357

0

3.357

3.453

-4

3.449

5.7 Openb.groen en recreatie

7.940

-108

7.832

12.043

-1.521

10.522

6.1 Samenkracht en burgerpart.

29.509

-15.616

13.893

23.307

-16.223

7.084

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz.

34.234

-269

33.965

34.709

-511

34.198

6.3 Inkomensregelingen

91.222

-62.384

28.838

86.919

-62.123

24.796

6.4 WSW en beschut werk

8.104

0

8.104

8.105

-3

8.102

6.5 Arbeidsparticipatie

13.474

-1.959

11.515

11.598

-1.580

10.018

6.6 Maatwerkvoorzieningen(WMO)

5.422

-1.095

4.327

5.312

-266

5.046

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

28.304

-711

27.593

29.897

-1.211

28.686

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

50.939

-22

50.917

51.475

-151

51.324

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

19.154

-821

18.333

17.658

-515

17.143

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.585

-267

2.318

2.349

-312

2.037

7.1 Volksgezondheid

265

-15

250

272

-21

251

7.2 Riolering

19.436

-23.332

-3.896

19.877

-23.248

-3.371

7.3 Afval

20.677

-25.340

-4.663

20.837

-25.180

-4.343

7.4 Milieubeheer

11.981

-4.880

7.101

10.469

-3.773

6.696

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

873

-1.027

-154

1.007

-1.286

-279

8.1 Ruimtelijke Ordening

6.636

170

6.806

11.947

-6.223

5.724

8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.)

55.304

-49.925

5.379

27.425

-16.195

11.230

8.3 Wonen en bouwen

16.941

-10.345

6.596

21.864

-11.153

10.711

Totaal

710.067

-720.308

-10.241

682.202

-700.236

-18.034

 

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29