Overige bijlagen

Investeringen

Investeringen

In onderstaande tabel wordt de realisatie aangegeven van de in het Meerjaren investeringsplan (MIP) opgenomen investeringen. De verschillen tussen de bedragen in de Narap en de Realisatie 2021 worden met een toelichting verklaard. De bruto investering betreft het krediet waarbinnen uitgaven mogen worden verantwoord. In een aantal gevallen zijn er subsidies of rijksbijdragen ter beschikking. Het saldo vormt dan het netto bedrag.

4. Investeringen en projecten

Vervangingsinvesteringen (bijdragen) af:

Onderwijs - IHP PO

-

-86

-86

Onderwijs – IHP VO

-450

-

450

Sport - Sporthallen

-35

-48

-12

Sport - Zwembaden

-112

-104

8

Civiel

-

-346

-346

Civiel - Zaanbrug

-

-9

-9

Groen en Speelplaatsen

-

-273

-273

Natuur en milieu

-

-18

-18

VRI/OV

-

-49

-49

Wegen en verkeer

-410

-281

130

Riolen

-5.125

-88

5.037

Vastgoed

-

-27

-27

ICT

-

-1

-1

Totaal vervangingsinvesteringen (bijdragen) af

-6.132

-1.329

4.803

Uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af:

Sport - Sportparken

-501

-376

124

Civiel

-

-3.606

-3.606

Totaal uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af

-501

-3.982

-3.481

Correctie spaarvoorziening riolen *

5.125

-

-5.125

Totaal investeringen netto

79.443

46.284

-33.159

Toelichting

In totaliteit is 58 % van de planning gerealiseerd. Dit is een stuk lager als gebruikelijk (75 %). Hier zijn vele verklaringen voor te vinden zie hieronder.

* De spaarvoorziening riolering is gecorrigeerd, omdat in werkelijkheid deze gebruikt is om bestaande investeringen versneld af te schrijven.


Productgroep
Programma

Toelichting op afwijkingen tussen narap 2022 en jaarrekening 2022 > € 200.000

Vervangingsinvesteringen

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs - IHP PO

Het nieuwe schoolgebouw van de Toermalijn en Dynamica xl zjn in het 2e halfjaar 2022 in gebruik genomen. Er is sprake van een lagere realisatie (- € 3,3 mln.) doordat de definitieve afrekeningen met het schoolbesturen in 2023 plaatsvinden. De budgetten worden bij de voorjaarsnota worden geactualiseerd en voor een deel neerwaarts bijgesteld. De aanbesteding van de tijdelijke lokalen van de Van Meverstraat zijn in 2023 aanbesteed, omdat de dekking van het aanbesteding in eerste instantie hoger was dan het beschikbaar budget €- 1,0 mln.).

Onderwijs - IHP VO

Zoals bij de narap is gemeld start de realisatie van de renovatie van het St Michael College pas in 2023, omdat het proces van aanbesteden na faillissement van de bouwaannemer langer tijd heeft gevergd. ( - € 2,7 mln.). Tevens is de tijdelijke huisvesting aangekocht tegen een lagere bedrag (€ - 0,2 mln.).

Vastgoed

Namens en met goedkeuring van de regiogemeenten heeft Zaanstad de opdracht gegeven om 312 units aan te schaffen voor vluchtelingen vanuit de Oekraïne. Hiervan zijn 100 units voor Zaanstad zelf, die in eerste instantie komen te staan aan de Noorderveenweg te Assendelft.
Na het verstrekken van de opdracht tot bouw is er een voorschot betaald door Zaanstad namens de regiogemeenten aan de opdrachtnemer om te kunnen starten met de bouw van de 312 units. Bij levering en oplevering vanaf 2023 worden de restantbedragen betaald.
Op dit moment (februari 2023) wordt met de regiogemeenten en de leverancier van de 312 units besproken om het contract dat Zaanstad is aangegaan met de leverancier over te laten nemen door iedere regiogemeente naar de aantallen units die zij afnemen. Hiermee kan iedere gemeenten dan ook rechtstreeks zijn betaling doen aan de leverancier en hebben ze door de geaccepteerde contract overnamen daar ook een juridische grondslag voor. Voor de geleverde units in 2022 aan Monnickendam, die ze ook al heeft betaald in 2022 aan de leverancier, dient dit achteraf nog gecorrigeerd te worden.

Het uiteindelijke bruto investeringsbedrag voor Zaanstad zal, door de eventuele contract overnamen, teruggebracht worden naar ongeveer 1/3 (312/100) van de € 11,45 mln.
Dit bedrag staat los van de eventuele geaccepteerde meerkosten, die hier nog bovenop komen. De uiteindelijke investeringssom voor Zaanstad m.b.t. de 100 units zal vanaf het moment van oplevering (2023) in drie jaar worden afgeschreven en ook in drie jaar worden vergoed vanuit het Rijk. Het nu geactiveerde bedrag kan gezien kunnen worden als een voorschot op het Zaanstaddeel (100 units), vanaf het moment dat de contract overnamen door de regiogemeenten een feit is. Plus dat dit ook is geaccepteerd door de leverancier.

04 Ruimtelijke en gebiedsontwikke

Nauerna

Er is € 0,8 mln. begroot voor project Nauerna, hiervan was € 0,1 mln. voor een project met verkeersdrempel. Dit (deel)project is gerealiseerd. Het resterende krediet schuift door naar 2023. Daarnaast wordt een deel van het MIP openbare ruimte (€ 0,5 mln.) overgeheveld naar programma 4 “Gebiedsontwikkeling”. Dit is voor openbare ruimte gerelateerd aan de gebiedsontwikkelingen Meneba en Brokking. In 2022 was hiervan al een deel uitgegeven (€ 0,34 mln.). Het project Nauerna en ook de gebiedsontwikkeling van Meneba en Brokking worden in het MPG 23.1 nader toegelicht.

05 Beheer openbare ruimte

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

De aanbesteding van E-personenvoertuigen is ingetrokken. De belangrijkste reden is dat er geen ruimte en rechtvaardiging is om het budget te overschrijden op basis van de ontvangen aanbiedingen van leveranciers. Met de huidige personenauto's wordt een jaar langer gereden (€ 1,67 mln.).

Civiel

De schaarste van bouwmaterialen en gebrek aan personele capaciteit veroorzaken een lager volume aan uitgaven (€ 1,85 mln.).

Civiel - Zaanbrug

De aanleg van de wachtplaats is qua uitvoering naar voren gehaald. Daarom is er in de jaarschijf 2022 een overschrijding. Binnen het projectkrediet was de aanleg van de Zaanbrug geraamd (€ 0,42 mln.). Hierdoor blijven we per saldo binnen het krediet.

Groen en Speelplaatsen

Op basis van de beschikbare capaciteit is het niet gelukt om het vastgestelde volume aan vervangingen te realiseren. Deze achterstand zal de komende jaren worden ingehaald (€ 2,11 mln.).

VRI/OV

De projecten in de Schrijfsterbuurt & Langenweide zijn samengevoegd. Op verzoek nutsbedrijf zijn de werkzaamheden Jupiterstraat doorgeschoven. Dit veroorzaakt lagere uitgaven in 2022 (€ 0,56 mln.).

Waterhuishouding

Op basis van de beschikbare capaciteit is het niet gelukt om het vastgestelde volume aan vervangingen te realiseren. Deze achterstand wordt de komende jaren ingehaald (€ 0,77 mln.).

Wegen en Verkeer

Geanticipeerde werkzaamheden bij de Westzanerdijk, Rosmolen- en de KIeurenbuurt zorgen voor dat het krediet in 2022 is overschreden (€ 0,93 mln.). Dit wordt gecompenseerd met het krediet van de jaarschijf 2023.

Bedrijfsmiddelen Stadsbeh (TA)

De aanbesteding van E-personenvoertuigen is ingetrokken. De belangrijkste reden is dat er geen ruimte en rechtvaardiging is om het budget te overschrijden op basis van de ontvangen aanbiedingen van leveranciers. Met de huidige personenauto's wordt een jaar langer gereden (€ 0,25 mln.).

Riolen

De projecten in de Schrijfsterbuurt & Langenweide zijn samengevoegd. Op verzoek nutsbedrijf zijn de werkzaamheden Jupiterstraat doorgeeschoven. Hiernaast is het budget Meren B aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Dit verklaard de verwachte daling. (€ 0,47 mln.).

Vastgoed

Voor verduurzamen levensduurverlengend onderhoud van vastgoed is € 0,8 mln. begroot. Hiervan is € 0,1 mln. gerealiseerd voor werkzaamheden aan één pand. Voor de andere twee panden is het nog niet opgestart en dit schuift door naar 2023 (€ 0,7 mln.).
Voor verduurzamen van vastgoed is € 1,2 mln. begroot. Hiervan is € 0,3 mln. uitgegeven. Er was namelijk meer tijd nodig vanwege het aanvragen van SDE (subsidie). Enkele locaties voor gevel onderhoud schuiven door naar 2023 (€ 0,9 mln.).
Tenslotte is voor de brandweer kazerne € 0,5 mln. begroot. Hiervan is € 0,4 mln. besteed in 2022. Het restant volgt alsnog in 2023.

07 Bestuur en financiën

Facilitair

De investeringen in de bouwkundige aanpassingen van het stadhuis met betrekking tot het hybride werken (-€ 0,30 mln.), de uitbreiding van straattoezicht (-€ 0,24 mln.) en de klimaatinstallaties van de buitenlocaties (-€ 0,05 mln.) worden verschoven naar 2023.
De begrote investering in vervoersmanagement is niet gedaan omdat de aanbesteding is ingetrokken (-€ 0,34 mln.).

ICT

Een aantal ICT-investeringen zoals Storage en Netwerken wordt verschoven naar 2023 (-€ 0,21 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs - IHP PO

De ontwerpfase is later opgestart dan eerder gepland vanwege de vele onzekerheden en randvoorwaarden inzake de kavel en gebrek aan capaciteit bij het schoolbestuur (- € 0,46 mln.)

Sport - Sportparken

Twee sportparken zijn in de realisatie fase :
Het sportpark Hoornse veld (lagere realisatie ( – € 4,9 mln.) en het sportpark van de Kraaien (lagere realisatie - € 1 mln.):
Sportpark Hoornse veld:
De nieuwbouw van de voetbalaccommodatie stond gepland om in het 4e kwartaal 2022 aan te besteden. Dit is helaas niet gelukt omdat het ontwerp niet passend was binnen het budget. Tevens vindt de oplevering van de korfbal- en tennisvelden later plaats (in kwartaal twee van 2023) vanwege weersomstandigheden en omdat extra werkzaamheden vanwege sanering uitgevoerd moesten worden.
Sportpark Hoornse veld wordt uit het Investeringsfonds en het Transformatiefonds gedekt. Vanuit voortschrijdend inzicht heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de verantwoording; De verplaatsingsbijdragen, die voor een deel uit het transformatiefonds gedekt worden, zijn begroot en verantwoord in de exploitatie. Bij de voorjaarsnota 2023 wordt deze € 0,5 mln. van krediet afgeraamd.
De Kraaien:
Wegens de verschillende bezwaarprocedures passen wij elke keer de fasering aan op basis van de stand van zaken. We zijn gestart met het opruimen, egaliseren en het ophogen van het terrein. Een actualisatie van de planning wordt afgegeven nadat er een gerechtelijke uitspraak is gedaan. De zitting heeft op 17 januari 2023 plaatsgevonden en de uitspraak wordt op korte termijn verwachten. Bij de voorjaarsnota 2023 passen we de planning hierop aan.

Sport - Sportparken

De verplaatsingsbijdragen zijn begroot en verantwoord in de exploitatie. Bij de voorjaarsnota wordt deze € 0,5 mln. van krediet af geraamd.

05 Beheer openbare ruimte

Civiel

Het betreft hier de investering in het project AVANT. Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase. Om die reden zijn de begeleidingskosten in 2022 wat lager uitgevallen. Het niet bestede budget schuift door naar 2023 (€ 0,58 mln.).

Wegen en Verkeer

Het betreft hier de investering in het project de Busbrug. Het project staat stil in vanwege de stikstofproblematiek. Als er een oplossing wordt gevonden voor de stikstof wordt het project voortvarend herstart (€ 0,22 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29